Norge

Ring oss: +47 73 82 73 00

Åpningstid: Man - Fre: 07.30 - 15.30

Kontakt oss via e-post.

Vi svarer så raskt som mulig.

Alle priser er eks. frakt og MVA. Vi sender kun innenfor Norges landegrenser.

Din handlekurv er tom.

Generelle betingelser og vilkår


Toyota Material Handling Norway AS, generelle betingelser og vilkår for nettsalg

I. Omfang/kontraktsinngåelse


1. Disse generelle betingelsene og vilkårene for nettsalg skal gjelde for alle avtaler om levering av varer og tjenester via vår Nettbutikk, med kjøpere, eksempelvis selskaper, selskaper, juridiske enheter under offentlig rett og spesialfond under offentlig rett. Kjøperens betingelser og vilkår skal ikke gjelde med mindre vi uttrykkelig godtar slike betingelser og vilkår skriftlig. Kommunikasjon sendt via telefaks eller e-post skal også regnes som gyldig skriftlig kommunikasjon. INCOTERMS, slik de fremstår på kontraktsinngåelsesdatoen, skal også gjelde for tolkningen av forretningsvilkår.

2. For forbrukerkjøpere kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse ved siden av disse generelle betingelser og vilkår.

3. Presentasjon av produktene våre som er synlige i Nettbutikken, inkludert illustrasjoner og tegninger, mål, vekt og ytelsesdata, skal ikke forstås som juridisk bindende tilbud, men som en presentasjon av de varer og tjenester vi kan levere etter nærmere avtale. Avtaler, løfter, tilsagn og forpliktelser, garantier og andre forsikringer fra våre salgsmedarbeidere skal kun være bindene med en skriftlig bekreftelse.

4. For å få tilgang til nettbutikken må det opprettes en passord beskyttet elektronisk kundekonto. Obligatoriske felter er merket med *.
Bestilling skjer ved at kunden velger ønsket antall av de tilgjengelige produktene i nettbutikken og legger disse i "handlevogn" ved å klikke på knappen "Legg i handlevogn". Kunden må deretter velge ønsket alternativ for frakt og betaling, samt samtykke til disse generelle betingelsene og vilkårene.
Før bestillingen sendes kan kunden kontrollere, rette og endre ordren ved å bla til toppen av siden og trykke på knappen "KLIKK HER FOR Å FORTSETTE Å HANDLE".
Kunden forplikter seg til å kjøpe de valgte produktene ved å trykke på knappen "SEND BESTILLING".
Inntil bestillingen er sendt kan kunden avslutte bestillingsprosessen når som helst ved å lukke nettleseren.

5. Når bestillingen er sendt inn, vil en bekreftelse på at bestillingen er mottatt sendes til kjøperens e-postadresse som ble oppgitt under opprettelsen av kundekontoen. Bekreftelsen er ikke en aksept av kjøperens bestilling. Bekreftelsen sendes kun for å bekrefte overfor kjøperen at vi har mottatt bestillingen.

6. Vi har 6 virkedager til å godta kjøperens bestilling ved å sende en bekreftelse på at bestillingen er godtatt. Med vår bekreftelse inngås det en avtale. Vi vil ikke sende en bekreftelse på at bestillingen er godtatt hvis produktet ikke er tilgjengelig. I slike tilfeller inngås det ingen avtale.

7. Vi leverer kun til kunder med leveringsadresse i Norge.

8. Etter at bestillingen er mottatt vil bestillingsopplysningene og kontraktsteksten sendes til kjøperen per e-post med bestillingsbekreftelsen. Kjøperen oppfordres til å ta vare på disse dokumentene, eksempelvis ved lagring eller utskrift.

9. Vi forbeholder oss retten til å avvike fra kontraktsfestede parametere der hvor slike avvik er vanlige i næringen. Dette skal gjelde spesielt for fargevariasjoner og tekniske modifikasjoner fra produsenten, forutsatt at de ikke har noen betydning for egnethet for bruk eller kontraktsmessig kvalitet.

II. Priser
1. De oppgitte prisene inkluderer miljøavgifter, men ikke MVA.
2. Kostnader for innpakning og frakt spesifiseres i bestillingsskjemaet og betales av kjøperen.
3. Kjøperen kan heve kjøpet dersom han leverer kjøpsgjenstanden tilbake i samme stand og mengde som han mottok. Krav om heving må fremsettes innen rimelig tid. Kunden må betale fraktomkostninger knyttet til heving av kjøpet.

III. Betaling og oppgjør.
1. Faktura blir tilsendt og har forfall 10 dager fra fakturadatoen. For at betalingsfristen skal overholdes, må det skyldige fakturabeløpet betales til oss før fristen utløper. Det gis ingen rabatter for tidlig betaling.
2. Kjøperen har ingen rett til å holde tilbake eller utsette betalinger på grunnlag av krav som bestrides av oss eller som ikke har fått rettslig medhold, med mindre slike motkrav er basert på samme kontraktsmessige forhold.
3. Ved for sen betaling, som løper fra betalingsfristen, har vi krav på forsinkelsesrente tilsvarende overtrekksrenten i den aktuelle banken, og minst ni prosentpoeng høyere enn interbankrenten. Vi forbeholder oss retten til å kreve tilleggsbetaling ved forsinket betaling.
4. Hvis det, etter kontraktsinngåelsen, fremkommer informasjon som tilsier at vårt tilgodehavende står i fare på grunn av omstendigheter som tilsier en betydelig svekkelse av kjøperens betalingsevne, eksempelvis kjøperens insolvens, forbeholder vi oss retten til å oppheve avtalte kjøp av varer og tjenester. I slike tilfeller har vi også rett til å tilbakekalle alle krav fra det pågående forretningsforholdet med kjøperen.

IV. Leveringsfrister
1. Opplysninger om leveringsfrister, leveringstider- og datoer er et estimat. Leveringstiden skal anses som oppfylt dersom forsendelsen sendes fra lokalene våre innen den oppgitte fristen. Vår leveringsforpliktelse betinges av korrekte, punktlige og kontraktsmessige leveringer av forsyninger og råvarer fra leverandørene våre, med mindre vi kan holdes skyldige for feil eller forsinket levering av forsyninger og råvarer fra leverandørene våre.
2. Ved force majeure-hendelser har vi rett til å utsette leveringer så lenge hindringen forekommer og med en rimelig oppstartsperiode. Dette skal også gjelde ved force majeure-hendelser når det allerede har skjedd en forsinkelse. Force majeure-hendelser skal også omfatte omstendigheter knyttet til valuta, handelspolitikk og andre typer offentlig innblanding, streik, lockout, stans i virksomhet som vi ikke kan holdes ansvarlige for, avskjæring av transportruter, forsinkelser ved import/tollklarering, og andre omstendigheter vi ikke kan klandres for som i betydelig grad vanskeliggjør eller umuliggjør levering av varer og/eller tjenester. I slike tilfeller spiller det ingen rolle hvorvidt omstendighetene rammer oss, våre leverandører eller forekommer lenger opp i leveringskjeden. Hvis slike hendelser gjør oppfyllelsen urimelig for en av kontraktspartene, skal den aktuelle kontraktsparten ha rett til å trekke seg fra kontrakten ved å omgående informere skriftlig om dette.

V. Oppfyllelse av bestilling
1. Med mindre annet er avtalt, velger vi innpakning, transportmiddel og transportrute. Risikoen for alle transaksjoner, herunder leveranse av kjøpsgjenstanden, overføres til kjøperen på tidspunktet for overlevering til transportør, men senest når varene forlater lageret eller (ved dropshipping) leverandøren. Dette gjelder også der frakten er forhåndsbetalt eller bekostes av oss. Kjøperen bærer ansvaret for lossing og kostnadene forbundet med dette. Vi ordner kun forsikring etter kjøperens instruksjoner og for kjøpers regning.
2. Hvis forsendelsen forsinkes på grunn av forhold på kjøpers side, herunder etter kjøperens anmodning, overføres risikoen til kjøperen når kjøperen blir informert om at forsendelsen er klar. Det samme gjelder hvis vi er berettiget til å tilbakeholde forsendelsen. Fra én måned etter varsel om at forsendelsen er klar skal kjøperen dekke kostnadene for oppbevaring – minst 0,5 % av fakturabeløpet for hver måned eller påbegynte måned.
3. Alle leveringer skal i hovedsak utgjøre én enkel leveringstransaksjon. Vi har rett til å sende delleveringer, forutsatt de ikke overskrider grensene for det som måtte regnes som rimelig.

VI. Salgspant
Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive renter, omkostninger, avbestillingstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.
Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, f.eks. ved at et vanlig kontakt/kredittkjøp endres til et kjøp på avbetaling.
Frem til kjøpesummen er endelig oppgjort er kjøperen uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi, eller selgerens dekningsadgang. Herunder kan kjøperen ikke videreselge salgsgjenstanden før kjøpesummen er gjort opp i sin helhet. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jfr. pantelovens § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

VII. Ansvar for mangler
1. Varenes egenskaper, herunder kvalitet, type og mål, fastsettes i tråd med avtalte standarder eller, hvis ingen slik avtale foreligger, i samsvar med de gjeldende standardene på tidspunktet for kontraktsinngåelsen eller, hvis ingen slike standarder foreligger, i samsvar med vanlig praksis, med høyde for bransjestandarder for toleransegrenser. Henvisninger til standarder og lignende bestemmelser, og detaljer om kvalitet, typer, mål, vekt og anvendelse av produkter, detaljer på tegninger og illustrasjoner, og utsagn i markedsføringsmateriell skal ikke utgjøre fremstillinger eller garantier. Det samme skal gjelde for samsvarserklæring og tilhørende sertifisering, som CE-merking. Kjøperen har det fulle og hele ansvaret for varens egnethet.
2. Hvis varen har mangel, har kjøperen rett til å kreve etterlevelse av sine lovfestede rettigheter forbundet med produktmangler. Vi forbeholder oss likevel retten til å velge mellom reparasjon og omlevering, og ved mindre (ubetydelige) mangler skal kjøperen kun ha krav på nedsatt kjøpspris.
3. Vi gir ikke garanti ved kjøp av brukte produkter, med mindre annet er avtalt. For levering av nye produkter gjelder følgende garanti:
• Jekketraller: 99 år på ramme. 5 år på pumpe og styrehåndtak.
• For stablere og palletrucker gjelder det som kommer først av 12 måneder fra levering eller 2000 driftstimer.
4. Naturlig slitasje, skader forårsaket av feil håndtering, for stor belastning eller spesifikke eksterne faktorer ikke omtalt i kontrakten utgjør ikke mangel. Krav forbundet med mangler skal også bortfalle ved feil utførelse av reparasjon eller vedlikehold, eller andre endringer av produktene vi leverer, foretatt av kjøperen eller en tredjepart. Krav forbundet med mangler skal også bortfalle hvis ikke bruksanvisningene følges ved bruk av et produkt vi har levert. Det samme skal gjelde hvis installasjonsveiledningen eller andre instruksjoner fra produsenten ikke etterleves under installasjon av reservedeler vi har levert.
5. Service og vedlikehold må utføres med intervaller spesifisert av oss, og utføres av oss eller parter autorisert av oss. Dersom kjøperen ikke etterlever disse forpliktelsene, skal krav som følge av mangler bortfalle.
6. Mangler må varsles skriftlig og uten opphold, senest fem dager fra levering. Mangler som ikke oppdages innenfor denne tidsfristen, til tross for omhyggelig inspeksjon, må varsles skriftlig og uten opphold senest fem dager fra de oppdages.
6. Vi dekker kun kostnader forbundet med omlevering hvis de er rimelige i det individuelle tilfellet, og spesielt hvis de kan anses som rimelige i forhold til produktenes kjøpspris. Kostnadene kan ikke under noen omstendighet overstige 150 % av produktets kjøpesum. Kjøperens kostnader forbundet med installasjon og fjerning av defekte produkter, kostnader for sortering, kostnader for retting av feil utført for egen regning, og tilleggskostnader som følge av at produktene leveres på et annet sted enn avtalt, skal bæres av kjøperen.
7. Kjøperen skal ikke kunne påberope mangler ved varene uten å gi oss mulighet til å kontrollere slike mangler, spesielt uten å gjøre de aktuelle produktene, eller prøver av disse, tilgjengelig.
8. Andre krav skal utelukkes i henhold til VIII. Dette skal gjelde spesielt for kompensasjon for skader som ikke forårsakes av produktene i seg selv (følgeskade).

VIII. Generell begrensning av ansvar og foreldelse
1. Vi er kun ansvarlige for brudd på kontraktsfestede og ikke kontraktsfestede forpliktelser ved overlegg og grov uaktsomhet utvist av oss eller representanter for oss.
2. Vårt ansvar er begrenset til det ansvar som er påregnelig på tidspunktet for avtaleinngåelsen.
2. Begrensningene skal ikke gjelde ved forsettelig brudd på viktige kontraktsforpliktelser hvis oppfyllelse av kontrakten står i fare. Begrensningene skal heller ikke gjelde ved obligatorisk begrensning under gjeldende lov, ved fare for tap av liv, lemmer eller helse, og dersom vi med overlegg skjuler produktmangler eller garanterer for fravær av slike mangler. Bestemmelser om bevisbyrde skal herunder være upåvirket.

IX. Returnering av reservedeler
1. Vi godtar returnering av uskadde reservedeler som leveres, dersom disse er kjøpt fra oss, dersom innpakning og forsegling er intakt og uten skader, de ikke er laget på bestilling, de returneres til oss for egen regning, og returskjemaet er vedlagt returforsendelsen.
2. Det refunderte beløpet skal tilsvare den betalte kjøpesummen, forutsatt at de aktuelle produktene returneres i løpet av 14 dager etter varemottak. Etter 2 uker vil returnerte varer kun refunderes etter avtale.

X. Sted for oppfyllelse, jurisdiksjon og gjeldende lov
1. Stedet for oppfyllelse av leveringene våre skal være fra vårt lager. Avtalen er underlagt norsk lov. Vi skal kunne gå til rettslige skritt mot kjøperen i kjøperens jurisdiksjon.
2. Alle juridiske relasjoner mellom oss og kjøperen skal være underlagt og fortolkes i henhold til norsk lov.

 

Fjern alt